ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Aanbieder: Juist Jij, gevestigd te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69398062.

1.2 Afnemer: de persoon of instantie die een bepaalde dienst van aanbieder wenst af te nemen/afneemt.

1.3 Diensten: Juist Jij levert diensten op het gebied van coaching, training en workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Juist Jij haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Juist Jij kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Deelnemer: een door afnemer aangewezen deelnemer aan een programma.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod of actie. Dit geldt tevens voor een eventuele betrokken derde partij.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

2.5 Juist Jij behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen aanbieder en afnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.

3.2 Een overeenkomst wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door de aanbieder, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.3 Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma;

3.4 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen. www.juistjij.com

Artikel 4. Tarieven en prijzen

4.1 De tarieven genoemd in de overeenkomst zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 De in de overeenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.3 Juist Jij behoudt ten alle tijde het recht tot prijswijzigingen, tenzij opgenomen in de overeenkomst.

4.4 De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 5. Facturering en betalingsvoorwaarden

5.1 Afnemer dient de verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

5.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

5.3 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten.

5.4 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven emailadres.

5.5 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.6 Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.7 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling is afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

5.8 Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

5.9 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard. 

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden en wijziging

6.1 Annulering en wijziging door aanbieder

6.1.1 Aanbieder behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. In dat geval zullen de aanbieder en afnemer zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de afnemer worden geen kosten in rekening gebracht voor de geannuleerde afspraak.

6.1.2 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

6.2 Annulering en wijziging door afnemer bij individuele afspraken

6.2.1 Indien de overeenkomst, om redenen die niet aan Juist Jij toe te rekenen zijn, door afnemer niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan aanbieder te worden doorgegeven.

6.2.2 Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is aanbieder gerechtigd 100% van het geldende tarief aan afnemer in rekening te brengen.

6.3 Annulering en wijziging door afnemer aan workshop of training 6.3.1 Annulering van (deelname aan) een workshop of training, respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient telefonisch te geschieden door afnemer.

6.3.2 Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen: – Bij annulering tussen de drie weken en twee weken vóór aanvang van het programma wordt 25% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. – Bij annulering tussen twee weken en één week voor aanvang van het programma, wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. – Bij annulering tussen één week tot en met 3 dagen voor aanvang van het programma wordt 75% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. – Bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van het programma, of na de startdatum, wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. – Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald noch in mindering worden gebracht op de kosten van het programma.

Artikel 7. Tussentijdse beëindiging

7.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde overeenkomst. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

7.2 Indien door de afnemer tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de aanbieder, heeft Juist Jij recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

7.3 Juist Jij mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Juist Jij houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 8. Rechten en plichten

8.1 Rechten en plichten van aanbieder

8.1.2 Aanbieder bepaalt de wijze waarop de behandelovereenkomst uitgevoerd wordt. Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.1.3 Aanbieder heeft een inspanningsverplichting jegens de afnemer; nooit een resultaat verplichting.

8.1.4 Aanbieder kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan afnemer in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt indien de afnemer hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

8.1.5 Aanbieder is gerechtigd: – om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; – om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; – de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; – te bepalen welke trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een trainer tussentijds te vervangen; – bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; – (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. – Voorafgaand aan het programma worden er duidelijke afspraken gemaakt met de afnemer over locatie, data en tijden. – Aanbieder zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de afnemer in overleg treden met derden.

8.2 Rechten en plichten van de afnemer bij de uitvoering

8.2.1 De afnemer verstrekt minimaal 1 week van tevoren, alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Juist Jij nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan aanbieder zijn verstrekt, heeft aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

8.2.2 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.

8.2.2 Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

8.2.3 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

Artikel 9. Geheimhouding en persoonsgegevens

9.1 Aanbieder is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar afnemer is bekend geworden. Juist Jij houdt zich aan de privacy wet- en regelgeving en zal de gegevens van haar afnemer gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de overeenkomst. De gegevens van de afnemer zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

9.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam,- e-mail- en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.

9.3 Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan afnemer en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens aanbieder geleverde zaken en/of diensten. Dit geldt ook voor schade/fouten veroorzaakt door eventueel ingeschakelde derden.

10.2 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het betreft hier een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Juist Jij niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

10.3 De aansprakelijkheid van aanbieder is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de afnemer in het kader van de behandelovereenkomst aan aanbieder heeft betaald.

Artikel 11. Auteursrecht

11.1 Het materiaal en aanvullende documentatie van Juist Jij zijn en blijven eigendom van Juist Jij en mag/mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden bewerkt, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, via welk medium dan ook aan derden ter inzage of ter beschikking gesteld worden.

Artikel 12. Algemene bepalingen

12.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

12.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak. Echter, partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de aanbieder na overleg met de afnemer.

12.4 Deze website is geen eigendom en wordt niet gesponsord of geautoriseerd door Playmobil The merken PLAYMOBIL, PLAYMOBIL 1.2.3, PLAYMOBIL RC TRAIN and PLAYMOBIL FUNPARK behoren alleen en exclusief toe aan geobra Brandstätter GmbH & Co. KG. Alle rechten zijn aan hen voorbehouden.